در این سایت کتابخانه ی بزرگ فانتزی من و هم چنین داستانم قرار می گیرد

دلتورا


مجموعه اول - در جست و جوی دلتورا

جلد اول - جنگل های سکوت ----- جلد دوم - دریاچه ی اشک

جلد سوم - شهر موش ها ----- جلد چهارم - شن های روان

جلد پنجم - کوهستان وحشت ----- جلد ششم - هزارتوی هیولا

جلد هفتم - دره ی گمشدگان ----- جلد هشتم - بازگشت به دل

توضیحات : جلد های سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم شما را به فولدر های آن ها برده و پسورد PDF ها " Wizardingworld " است .


مجموعه ی دوم - سرزمین سایه های دلتورا

جلد اول - غار وحشت ----- جلد دوم - جزیره ی توهم

فصل ۱ - ۱۰ فصل ۱۱ - ۱۹ ----- فصل ۱ - ۹ فصل ۱۰ - ۱۷

جلد سوم - سرزمین سایه ها

فصل ۱- ۹ ----- فصل ۱۰ - ۱۷


مجموعه ی سوم - اژدهایان دلتورا

جلد اول - لانه ی اژدها ----- جلد دوم - دروازه ی سایه

جلد سوم - جزیره ی مردگان ----- جلد چهارم - خواهر جنوب

نکته : تمام لینک های این مجموعه لینک به فولدر هستند .
گزارش تخلف
بعدی